Bu dua sayesinde gelebilecek her kötülükten Allah’ın izni il korunacaksınızdır. Etkili ve güzel olan bu dua sizin kötülüklerden  korunmanızı sağlayacaktır.

Müslümanlar, kendi nefislerini, aile fertlerini, din kardeşlerini çeşitli hastalık ve ruhi bunalımlardan korumak için aşağıdaki ayetleri yakın bir iman ve ihlasla ve yalnız yüceler yücesi Allah’a sığınarak ve yardımı yalnız O’ndan umarak tekrar rekrar okumalıdırlar:
Bismillahirrahmanirrahıym*El hamdü lillahi rabbil alemin*Er rahmanir rahıym*Maliki yevmiddin*İyyake na’büdü ve eiyyake nestaıyn*İhdinas sıratal müstekıym*Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim velad dallin*Elif lam mim*Zalikel kitabü la raybe fih*Hüden lil müttekıyn*Ellezine yü’minune bil ğaybi ve yükıymünes salate ve mimma rezaknahüm yünfikun*Velezzine yü’minune bi ma ünzile min kablik*Ve bil ahirati hüm yukınun*Ülaike ala hüden min rabbihim*Ve ülaike hümül müflihun*vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki Süleyman*ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nases sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut*vema yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür*fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer’i ve zevcih*ve ma hüm bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah*ve yeteallemune ma yedurrühüm ve la yenfeuhüm*ve le kad alimü le menişterahü ma lehu fil ahırati min halak*ve le bi’se ma şerav bihi enfüsehüm*lev kanu ya’lemun*fezküruni ezkürküm veşkürü li ve la tekfürun*ya eyyühellezine amenüsteıynu bis Sabri ves salah*innallahe meas sabirin*ve la tekulu li men yuktelü fi sebilillahi emvat*bel ahyaün ve lakin la teş’urun*ve le neblüvenneküm bi şey’in minel havli vel cuı ve naksın minel emvali vel enfüsi ves semarat*ve beşşiris sabirin*ellezine iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun*ülaike aleyhim salavetün min rabbihim ve rahmetün ve ülaike hümül mühtedun*innes safa vel mervete min şeairillah*fe men haccel beyte evı’temera fe la cünaha aleyhi en yattavvefe bihima*ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alim*innellezine yektümüne ma enzelna minel beyyinati vel hüda min ba’di ma beyyennahü linnasi fil kitabi ülaike yel’anühümüllahü ve yel’anühümül laınun*illellezine tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike atubü aleyhim ve eet tevvabür rahıym*innellezine keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la’netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn*halidine fiha*la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun*ve ilahüküm ialhün vahid*la ilahe illa hüver rahmanür rahıym*inne fi halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilleti terci fil bahri b ima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai min main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fiha min külli dabbetin ve tasrifir riyahı ves sehabil müsehhari beynes semai vel erdı le ayatin li kavmin ya’kılun*ve minen nasi men yettehızü min dunillahi endaden yühıbbunehüm kehubillah*vellezine amenü eşeddü hubben lillah*ve lev yerallezine zalemü iz yeravnel azabe enel kuvvete lillahi cemia*ve ennellahe şedidül azab*iz teberraellezinettübiu minellezinettebu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab*ve kalellezinettebu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberru minna*kezalike yürihimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim*ve ma hüm bi haricine minen nar*ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyiben ve la tettebiu hutuvatiş şeytan*innehu leküm adüvvün mübin*innema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun*Allahü la ilahe illa bima şa’vesia kürsiyyühüs semavati ve ma fil ard*men zellezi yeşfeu ındehu illa bi iznih*ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’in min ılmihi illa bima şa’*vesia kürsiyyühüs semavati vel ard*vela yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym*la ikrahe fid dini kad tebeyyener rüşdü minel ğayy*fe men yekfür bit tağuti ve yü’min billahi fekadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha*vallahü semiun alim*Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur*vellezine keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat*ülaike ashabün nar*hüm fiha halidun* Amener resulü b ima ünzile ileyhi min rabbihi vel mü’minun*Küllün amene billahi ve malaiketihi ve kütübihi ve resülih*La nüferriku beyne edahin min rusülih*Ve kalü semı’na ve ata’na ğufraneke Rabbena v ileykel masıyr*La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha*Leh ama kesebet ve aleyha mektesebet*Rabbena la tüahızna in nesiyna ev ahta’na Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kem a hameltehu allezine min kablina*Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih*Va’fü anna*Vağfir lena*Verhamna*Ente Mevlana fensürna alel kavmil kafirin*elif lam mim*Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum*nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel İncil*min kablü hüden lin nasi ve enzelet fürkan*innellezine keferu bi ayatilahi lehüm azabün şedid*vallahü azizün züntikam*innellahe la yahfa aleyhi şey’ün fil erdı ve la fis sema’*hüvellezi yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa’*la ilahe illa hüvel azizül hakim*kul e ünebbiküm bi hayrin min zaliküm*lillezinettekav ınde rabbihim cennatün terci min tahtihel enharü halidine fiha ve ezvacün mütahheratün ve rıdvanün minellah*vallahü besıyrun bil ıbad*ellezine yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena zünubena ve kına azaben nar*essabirine ves sadikıyne vel kanitıne vel münfikıyne vel müstağfirine bil eshar*şehidellahü ennehu la ilahe hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıst*la ilahe illa hüvel azizül hakim*inned dine ındellahil İslam*ve mahtelefellezine utün kitabe illa min ba’di ma caehümül ılmü bağyen beynehüm*ve men yefkür bi ayatillahi fe innellahe seriul hısab*kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr*inneke ala külli şey’in kadir*tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy*ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab*la yettehızil mü’minuel kafirine evliya emin dunil mü’minin*ve men yef’al zalike fe leyse minellahi fi şey’in illa en tetteku minhüm tükah*ve yühazzirukümüllahü nefseh*ve ilellahil mesıyr*kul in tuhfu ma fi suduriküm ev tübduhü ya’lemhüllah*ve ya’lemü m afis semavati ve ma fil ard*vallahü ala külli şey’in kadir*yevme tecidü küllü nefsin ma amilet min hayrin muhdara*ve ma amilet min suin teveddü lev enne beyneha ve beynehu emeden beıyda*ve yühazzirukümüllahü nefseh*vallahü raufün bil ıbad*ve sariu ila mağfiratin min rabbiküm ve cennetin erduhes semavatü vel erdu üıddet lil müttekıyn*ellezine yünfikune fis serrai veddarrai vel kazıminel ğayza vel afine anin nas*vallahü yühıbbül muhsinin*vellezine iza fealü fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünnübihim*ve men yağfiruz zünube illellah*ve lem yüsırru ala ma fealü ve hüm ya’lemun*ülaike cezaühüm mağfiratün min rabbihim ve cennatün terci min tahtihel anharu halidine fiha*ve nı’me ecrul amilin*ve la tehsebennellezine kutilu fi sebılillahi emvata*bel ahyaün ınde rabbihim yürzekun*ferihıyne bima atahümüllahü min fadlihi ve yestebşirune billezine lem yelhaku bihim min halfihim ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun*yestebşirune bi nı’metin minellahi ve fadlin ve ennellahe la yüdıy’u ecral mü’minin*Ellezinestecabu lillahi verrasuli min ba’di ma esabehümül karh*lillezine ahsenu minhüm vettekav ecrun azıym*ellezine kale lehümün nasü inen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fezadehüm imanen ve kalu hasbünellahü ve nı’mel vekil*fenkalebu bi nı’metin minellahi ve fadlin lem yemseshüm suün vettebeu rıdvanellah*vallahü zu fadlin azıym*innema zalükümüş şeytanü yühavvifü evliyaeh*fe la tehafuhüm ve hafuni in küntüm mü’minin*inne fi halkıs semavati vel arda vahtilafil leyli ven nehari le ayatin li ülil elbab*ellezine yezkürunellahe kıyamen ve kuuden ve ala cünubihim ve yetefekkerune fi halkıs semavati vel ard*Rabbena ma halakte haza batıla*sübhaneke fekına azaben nar*Rabbena inneke men tüdhılin nara fek ad ahzeyteh*ve ma liz zalimine min ensar*Rabbena innena semı’na münadiyen yünadi lil imani en aminu bi rabbiküm fe amenna*Rabbena fağfir lena zünubena ve kefir anna sayyiatina ve teveffena meal ebrar*Rabbena ve Atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh*inneke la tuhlifül miy’ad*festecabe lehüm rabbühüm enni la üdıy’u amele amilin minküm min zekerin ev ünsa*ba’duküm min ba’d*fellezine haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fi sebili ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin terci min tahtihel enhar*sevaben min ındillah*vallahü ındehu husnüs sevab*la yeğurranneke tekallübüllezine keferu fil bilafd*metaun kaliün sümme me’vahüm cehennem*ve bi’sel mihad*lakinillezinettekav rabbehüm lehüm cennatün terci min tahtihel enharu halidine fiha nüzülen min ındillah*ve ma ındellahi hayrun lil ebrar*ve inne min ehlil kitabi le men yü’minü billahi ve ma ünzile ileyküm ve ma ünzile ileyhim haşiıyne lillahi la yeşterune bi ayatillahi semenen kalila*ülaike lehüm ecrhüm ınde rabbihim*innellahe serıul hısab*ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun*ve inne minküm le men le yübattıenn*fe in esabetküm müsıybetün kale kad en’amellehü aleyye iz lem ekün meahüm şehida*ve lein esabeküm fadlün minellahi le yekulenne ke en lem tekün beyneküm ve beynehu meveddetün ya leyteni küntü meahüm fe efuze fevzen azıyma*fel yükatil fi sebilillahillezine yelrunel hayated dünya bil ahırah*ve men yükatil fi sebilillahi fe yuktel ev yağlib fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma*ve mal eküm la tükatilune fi sebilillahi vel müstad’afine miner ricali ven nisai vel vildanillezine yekulune Rabbena ahricna min hazihil karyetiz zalimi ehlüha*vec’al lena min ledünke veliyyen vec’al lena min ledünke nesıyra*ellezine amenu yükatilune fi sebilillah *vellezine keferu yükatilune fi sebilit tağuti fe katilu evliyaeş şeytan*inne keydeş şeytani kane daıyfa*e lem tera illezine kıyle lehüm küffu ydiyeküm ve ekıymüs salate ve atüz zekah*fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferikun minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde kaşyeh*ve kalu Rabbena lime ketebe aleynel kıtal*lev la ahhartena ila ecelin karib*kul metaud dünya kalil*vel ahıratü hayrun li menitteka ve la tuzlemune fetıla*illelezine yesılune ila kavmin beyneküm ve beynehüm mısakun ev cauküm hasırat sudurühüm en yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm*ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm f ele kateluküm*fe inı’tezeluküm f elem yükatiluküm ve elkav ileykümüs seleme fema cealellahü leküm aleyhim sebıla*setecidune aharıne yürıdune en ye’menuküm ve ye’menu kavmehüm*külle ma ruddu ilel fitneti ürkisu fiha*fe in lem ya’tezülıküm ve yülku ileykümüs seleme ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm*ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanen mübina*innellahe la yağfiru en yüşrake bihi ve yağfiru ma dune zalike li men yeşa’*ve men yüşrik billahi fek ad dalle dalalen beıyda*in yed’une min dunihi illa inasa’* ve in yed’une illa şeytanen merıda*leanehüllah*ve kale le ettehızenne min ıbadike nesıyben mefruda*ve le üdıllennehüm ve le ümeniyyennehüm ve le amürannehüm f ele yüğayyirunne halkallah*ve men yettehıziş şeytane veliyyen min dunillahi fek ad hasira husranen mübina*yeıdühüm ve yümennihim*ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura*ülaike me’vahüm cehennemü ve la yecidune anha mehıysa*ya ehlel kitabi la tağlu fi diniküm ve la tekulu alellahi illel hakk*innemel mesihu ıysebnü meryeme resulüllahi ve kelimetüh*elkaha ila meryeme ve ruhun inh*fe aminu billahi ve rusülih*ve la tekulu selaseh*intehu hayran leküm*innemallahü ialhün vahıd*sübhanehu en yekune lehu veled*leh uma fis semavati ve ma fil ard*ve kefa billahi vekıla*len yestenkifel mesıhu en yekune abdeb lillahi ve lel melaiketül mükarrabun*ve men yestenkif an ıbadetihı ve yestekbir fe se yahşüruhüm ileyhi cemıa*fe emmellezine amenu ve amilus salihati fe yüveffihim ücurahüm ve yezıdühüm min fadlih*ve emmellezınestenkefu vestekberu fe yüazzibühüm azaben elimen ve la yecıdune lehüm min dunillahi veliyyen ve la nesıyra*ve hüvel kahiru fevka ıbadih*ve yürsilü aleyküm hafezaten hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun*ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatıynel insi vel cini yuhıy ba’duhüm ila ba’dın zuhrufel kavli ğurura*ve lev şae rabbüke ma fealuh*fe zerhüm ve ma yefterun bil ahırati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun*ve la te’külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu le fısk*ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm*ve in eta’tümuhüm inneküm le müşrikun*ve kezalike cealna fi külli karyetin ekabira mücrimiha li yemküru fiha*ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş’ûrun*ve iza caethüm ayetün kalu len nü’mine hatta nü’ta misle ma utiye rusülüllah*Allahü a’lemü haysü yec’alü risaleteh*se yüsıybüllezine ecramu sağarun ındellahi ve azabün şedidün bima kanu yemkürun*fe men yüridillahü en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil İslam*ve men yürid en yüdıllehu yec’al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa’adü fis sema’*kezalike yec’alüllahür ricse alellezine la yü’minun*ve haza sıratu rabbike müstekıyma*kad fessalnel ayati li kavmin yezzekkerun*lehüm darus Selami ınde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya’melun*ve yevme yahşüruhüm cemıa*ya ma’şeral cini kadisteksertüm minel ıns*ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba’duna bi ba’dın ve belağna ecellenellezi eccelte lena*kalen naru mesvaküm halidine fiha illa ma şaellah*inne rabbeke hakimün alim*ve kezalike nüveli ba’daz zalimine ba’dan bima kanu yeksibun*ya ma’şeral cini vel insi e lem ye’tiküm rusülün minküm yekusüne aleyküm ayati ve yünziruneküm likae yevmiküm haza*kalu şehidna ala enfüsina*ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehidu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirin*ve le kad halaknahüm sümme savvernaküm sümme kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblis*lem yekün mines sacidin*kale ma meneake ella tescüde iz emertük*kale ene hayrun minh halakteni min narin ve halaktehu min tıyn*kale fetbıt minha fe ma yekunü leke en tetekebbera fiha fahruc inneke mines sağırın*kale enzırni ila yevmi yüb’asun*kale inneke minel münzarin*kale fe bima ağveyteni le ak’udenne lehüm sıratakel müstekıym*sümme le atiyennehüm min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim*ve la tecidü ekserahüm şakirin*kalahruc minha mez’umen medhura*le men tebiake minhüm le emleenne cehenneme minküm ecmeıy*ve ya ademüskün ente ve zevcükel cennete fe kül amin haysü şi’tüma ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimin*fe vesvese lehümeş şeytanü li yübdiye lehüma ma vuriye anhüma min sev’atihima ve kale ma nehaküma rabbüküma an hazihiş şecerati illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin*ve kasemehüma inni leküma le minen nasıhıyn*fe dellahüma bi ğurur*felemma zakaş şecerate bedet lehüma sev’atühüma ve tafika yahsıfani aleyhim amin verakıl cenneh*ve nadahüma rabbühüma e lem enheküma an tilkümeş şecerati ve ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvün mübin*inne rabbekümullahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyami sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisen veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatin bi emrih*ela lehül halku vel emr*tebarakellahü rabbül elemin*üd’u rabbeküm tedarruan ve hufyeh*innehü la yühıbbül mu’tedin*ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’udü havfen ve tamea*inne rahmetellahi karibün minel muhsinin*kalpu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune nahnül mülkıyn*kale elku*felemma elkav seharu a’yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sıhrin azıym*ve evhayna ila musa en elkı asak*fe iza hiye telkafü ma ye’fikun*fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya’melun*fe ğulibu hünalike venkalebu sağırin*ve ülkıyes seharatü sacidin*kalu amenna bi rabbil alemin*rabbi musa ve Harun*inne veliyyiyellahüllezi nezzelel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn*vellezine ted’une min dunihi la yestetıy’une nasraküm ve la enfüsehüm yansurun*ve in ted’uhüm ilel hüda la yesmeu*ve terahüm yenzurune ileyke ve hüm la yübsırun*huzil afve ve’mur bil urfi ve a’rıd anil cahilin*ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah*innehü semiun alim*innellezinettekav iza messehüm taifün mineş şeytani tezekkeru fe izahüm mübsırun*ve ıhvanühüm yemüddunehüm fil ğayyi sümme la yuksırun*kul innema ettebiu ma yuha ileyye min rabbi*haza besaru min rabbiküm ve hüden ve rahmetün ki kavmin yü’minun*ve iza kuriel kur’anü festemiu lehu ve ensıtu lealleküm türhamun*vezkür rabbeke fi nefsike tedarruan ve huyfeten ve dunel cehri minel kavli bil ğudüvvi vel asali ve la tekün minel ğafilin*innellezine ınde rabbike la yestekbirune an ıbadetihi ve yüsebbihunehu ve lehu yescüdun*ve iz yeıdükümüllahü ıhdet taifeteyni enneha leküm ve yürıdüllahü en yühıkkal hakka bi kelimatihı ve yaktaa dabiral kafirin*li yühıkkal hakka ve yübtılel batıle ve lev kerihel mücrimun*iz testeğıysune rabbeküm festecabe leküm enni mümiddüküm bi elfin minel melaiketi mürdifin*ve ma cealnahüllahü illa Büşra ve li tatmeinne bihi kulubüküm*ve men nasru illa min ındillah*innellahe azizün hakim*iz yüğaşşikümün nüase emeneten münhü ve yünezzilü aleyküm mines semai maen li yütahhiraküm bihi ve yüzhibe anküm riczes şeytani ve li yerbita ala kulubiküm ve yüsebbite bihil akdam*iz yuhıy rabbüke ilel melaiketi enni meaküm fe sebbitüllezine amenü*se ülkıy fi kulubillezine keferur ru’be fadribu fevkal a’nakı vadribu minhüm külle Benan*zalike bi ennehüm şakkullahe ve rasulehu ve men yüşakıkıllahe ve rasulehu fe innellahe şedidül ıkab*zaliküm fe zukuhü ve enne lil kafirine azaben nar*ya eyyühellezine amenü iza lekıytümüllezine keferu zahfen fe la tüvelluhümül edbar*ve men yüvellihim yevmeizin dübürahu illa müteharrifen li kıtalin ev mütehayyizen ila fietin fek ad bae bi ğadabin minellahi ve me’vahü cehennem*ve bi’sel mesuyr*f elem taktüluhüm ve lakinellahe katelehüm*ve ma rameyte iz rameyte ve lakinellahe rama*ve li yübliyel mü’minine menhü belalen hasenen innellahe semiun alim*zaliküm ve ennellahe muhinü keydil kafirin*in testeftihu fek ad caekümül feth*ve in tentehu fe hüve hayrun leküm*ve in teudu neud*ve len tuğniye anküm fietüküm şey’en ve lev kesürat ve ennellahe meal mü’minin*ve iz zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm ve kale la ğalibe lekümül yevme minen nasi ve inni carun leküm*felemma teraetil fietani nekesa ala akıbeyhi ve kale inni beriün minküm inni er ama la teravne inni ehafüllah*vallahü şedidül ıkab*keyfe yekune lil müşrikine ahdün ındellahi ve ınde rasulihi illellezine ahedtüm ındel mescidil haram*femestekamu leküm festekıymu lehüm*innellahe yühıbbül müttekıyn*keyfe ve in yazheru aleyküm la yerkubu fiküm ilen ve la zimmeh*yürduneküm bi efvahihim ve ye’ba kulubühüm*ve ekseruhümfasikun*işterav bi ayatillahi semenen kalilen fe saddu an sebilih*innehüm sae ma kanu ya’melun*la yerkubune fi mü’minin ilen ve la zimmeh*ve ülaike hümül mu’tedun*fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekat efe ıhvanüküm fid din*ve nüfassılül ayati li kavmin ya’lemun*ve in nekesu eymanehüm min ba’di ahdihim ve taanu fi diniküm fe katilu eimmetel küfri innehüm la eymane lehüm leallehüm yentehun*e la tükatilune kavmen nekesu eymanehüm ve hemmu bi ıhracir rasuli ve hümbedeuküm evvele merrah*e tahşevnehüm*fellahü ehakku en tahşevhü in küntüm mü’minin*katüluhüm yüazzibhümüllahü bi eydiküm ve yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve yefşi sudura kavmin mü’minin*ve yüzhib ğayza kulubihim ve yetubüllahü ala men yeşa*vallahü alimün hakim*em hasibtüm en tütraku ve lemma ya’lemillahüllezine cahedu minküm ve lem yettehızu min dunillahi ve la rasulihi ve lel mü’minine veliceh*vallahü habirun bima ta’melun*le kad nesarakümüllahü fi mevatıne kesıratin ve yevme huneynin iz a’cebetküm kesratüküm f elem tuğni anküm şey’en ve dakat aleykümül erdu bima rahubet sümme velleytüm müdbirin*sümme enzellahü sekinetehu ala rasulihi ve alel mü’minine3 ve enzele cünuden lem teravha ve azzebellezine keferu*ve zalike cezaül kafirin*sümme yetubüllahü min ba’di zalike ala men yeşa*vallahü ğafurun rahıym*ya eyyühellezine amenu innemel müşrikune necesün fe la yakrabül mescidel harame ba’de amihim haza*ve in hıftüm aylaten fe sevfe yuğnikümüllahü min fadlihi in şa’*innellahe alimün hakim*katilüllezine la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahıri ve la yüharrimune ma harramellahü ve rasulühu ve la yedidune dinel hakkı minellezineutül kitabe hatta yu’tul cizyete an yedin ve hüm sağırun*ve kaletil yehudü uzeyrunibnüllahi ve kaletin nesaral mesihubnüllah*zalike kavlühüm bi efvahihim*yüdahiune kavlellezine keferu min kabl*katelehümüllahü enna yü’fekun*ittehazu ahbarahüm ve ruhbanehüm erbaben min dunillahi vel mesihabne Meryem*ve ma ümiru illa li ya’büdu ilahen vahıda*la ilahe illa hu*sübhanehu amma yeşrikun*yüridune en yutfiu nurallahi bi efvahihim ve ye’bellahü illa en yütimme nurahu ve lev kerihel kafirun*illa tensuruhü fek ad nesarahüllahü iz ahracehüllezine keferu saniyesneyni iz hüma fil ğari iz yekulü li sahibihi la tahzen innellahe meana*fe enzellahü sekınetehu aleyhi ve eyyedehu bi cünudin lem teravha ve ceale kelimetellezine keferus süfla*ve kelimetüllahi hiyel ulya*vallahü azizün hakim*le kad caeküm rasulün min enfüsiküm aziz*aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym*ya eyyühen nasü lima fis suduri ve hüden ve rahmetün lil mü’minin*kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalikle felyefrahu*hüve hayrun mimma yecmeun*kul eraeytüm ma enzellahü leküm min rizkın fe cealtüm minhü haramen ve halala*kul allahü Ezine leküm em allelahi tefterun*ve ma zannüllezine yafterune alellahil kezibe yevmel kıyameh*innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürün*ve ma tekunü fi şe’nin ve ma tetlu minhü min kur’anin ve la ta’melune min amelin illa künna aleyküm şühuden iz tüfidune fih*ve ma ya’zübü an rabbike min zalike ve la ekbera illa fi kitabin mübin*e la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun*ellezine amenu ve kanu yettekun*lehümül Büşra fil hayatid dünya ve fil ahırah*la tebdile li kelimatillah*zalike hüvel fevzül azıym*ve kale fir’avnü’tunı bi külli sahırin alim*felemma caes seharatü kale lehüm musa ma ci’tüm bihis sıhr*innellahe seyübtılüh*innellahe la yuslühu amelel üfsidin*ve yühıkkullahü hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun*ve la kavmi hazihi nakatüllahi leküm ayeten fe zeruha te’kül fi erdıllahi ve la temessüha bi suin fe ye’huzeküm azabün karib*ve ma zalemnahüm alihetühümülleti yed’une min dunillahi min şey’in lemma cae emru rabbike ve ma zaduhüm ğayra tetbib*Allahü ya’lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad*ve külli şey’in ındehu bi mıkdar*alimü ğaybi veş şehadetil kebirul müteal*sevaün minküm men esseral kavle ve men cehera bihi ve men hüve müstahfin bil leyli ve saribün bin Nehar*lehu muakkıbatün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunehu min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunehu min emrillah*innellahe la yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi anfüsihim*ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh*ve ma lehüm min dunihi min val*hüvellezi yürikümül berka havfen ve tamean ve yünşiüs sehabes sikal*ve yüsebbihur ra’dü bi hamdihi vel melaiketü min hıyfetih*ve yürsilüs savaıka fe yüsıybü biha men yeşaü ve hüm yücadilune fillah*ve hüve şedidül mihal*ellezine amenü ve tatmeinnü kulubühüm bi zikrillah*ela bi zikrillahi tatmeinnül kulub*ellezine amenü ve amilüs salihati tuba lehüm ve husnü meab*kalet rusülühüm efillahi şekkün fatıris semavati vel ard*yed’uküm li yağgira leküm min zünubiküm ve yüahhıraküm ila ecelin müsemma*kalu in entüm illa beşerın mislüna*turidune en tesudduna amma kane ya’büdü abaüna fe’tuna bi sultanin mübin*kalet lehüm rusülühüm in nahnü illa beşerun mislüküm ve lakinnellahe yemünnü ala men yeşaü min ıbadih*ve ma kane lena en ne’tiyeküm bi sültanin illa bi iznillah*ve alellahi felyetevekkelil mü’minun*ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve le nasbiranne ala ma azeytümüna*ve alellahi felyetevekkelil mütevekkilun*ve kalellezine keferu li rusulihim le nuhricenneküm min erdına ev leteudünne fi milletina*fe evha ileyhim rabbühüm le nühlikennez zalimin*ve le nüskinnekümül erda min ba’dihim*zalike li men hafe mekami ve hafe veıyd*vesteftehu ve habe küllü cebbarin anıd*min veraihı cehennemü ve yüska min main sadid*yetecerrauhu ve la yekadü yüsıyğuhu ve ye’tıhil mevtü min külli mekanin ve ma hüve bi meyyit*ve min veraihı azabün ğalıyz*ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya’melüz zalimun*innema yüahhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar*mühtı’ıyne muknı’ıy ruusihim la yerteddü ileyhim tarfühüm ve ef’idetühüm heva’*ve enzirin nase yevme ye’tıhimül azabü fe yekulüllezine zalemu Rabbena ahhırna ila ecelin karibin nücib da’veteke ve nettebiır rusül*e ve lem tekunu aksemtüm min kablü mal eküm min zeval*ve sekentüm fı mesakinillezine zalemü enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna bihim ve darabna lekümül emsal*ve kad mekeru mekrahüm ve ındellahi mekruhüm*ve in kane mekruhüm li tezule minhül cibal*fe la tahsebennellahe muhlife va’dihı rusüleh*innellahe azizün züntikam*yevme tübeddelül erdu ğayral erdı ves semavatü ve berazu lillahil vahıdil kahhar*ve teral mücrimine yevmeizin mükarranine fil asfad*serabılühüm min katıranin ve tağşa vücuhehümün nar*li yecziyellahü külle nefsin ma kesebet*innellahe serıul hısab*haza belağun lin nasi ve li yünzeru bihi ve li ya’lemu ennema hüve ilahün vahıdün ve li yezzekkera ülül elbab*ve iz kale rabbüke lil melaiketi inni halikun beşeran min salsalin min hamein mesnun*fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi min ruhıy fekau lehu sacidin*fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun*illa iblis*eba en yekune meas sacidin*kale lem ekün li escüde li beşeri halaktehu min salsalin min hamein mesnun*kale fahruc minha fe inneke racim*ve inne aleykel la’nete ila yevmid din*kale rabbi fe enzırni ila yevmil vaktil ma’lum*kale rabbi bima ağveyteni le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmaıyn*illa ıbadeke minhümül muhlesıyn*kale haza sıratun aleyye müstekıym*inne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın*ve inne sültanün illa menittebeake minel ğavın*ve inne cehenneme le mev’ıdühüm ecmeıyn*leha seb’atü ebvab*li külli babin münhüm cüz’ün maksum*innel müttekıyne fi cennatin ve uyun*üdhuluha bi selamin aminin*ve neza’na ma fi sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürrurin mütekabilin*la yemessühüm fiha nesabün ve ma hüm minha bi muhracin*nebbi’ ıbadi enni enel ğafurur rahıym*ve enne azabi hüvel azabül elim*tellahi le kad erselna ila ümemin min kablike fe zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm fe hüve veliyyühümül yevme ve lehüm azabün elim*ve ma enzelna aleykel kitabe illa li tübeyyine lehümüllezıhtelefu fihi ve hüden ve rahmeten li kavmin yü’minun*vallahü enzele mines semai maen fe ahya bihil erda ba’de mevtiha*inne fi zalike le ayeten li kavmin yesmeun*ve inne leküm fil en’ami le ıbrah*nüskıyküm mima fi butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisan saiğan liş şaribin*ve min semeratin nehıyli vel a’nabi tettehızune minhü sekeran ve rizkan hasena*inne fi zalike le ayeten li kavmin ya’kılun*ve evha rabbüke ilen nahli enittehızi minel cibali büyuten ve mineş şeceri ve mimma ya’rişun-sümme küli min bütuniha şerabün muhtelifün elvanühu fihi şifaün lin nas*inne fi zalike le ayeten li kavmin yetefekkerun*ma ındeküm yenfedü ve ma ındellahi bak*ve le necziyennellezine seberu ecrahüm bi ahseni ma kanu ya’melun*men amile salihan min zekerin en ünsa ve hüve mü’minün f ele nuhyiyennehu hayaten tayyibeh*ve le necziyennehüm ecrahüm bi ahseni ma kanu ya’melun*fe iza kara’tel kur’ane festeız billahi mineş şeytanir racim*innehu leyse lehu sültanün alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun*innema sültanühu alellezine yetevellevnehu vellezine hüm bihı müşrikun*ve iza beddelna ayeten mekane ayetin vellahü a’lemü bima yünezzilü kalu innema ente müfter*bel ekseruhüm la ya’lemun*kul nezzelehu ruhul kudüsi min rabbike bil hakkı li yüsebbitellezine amenu ve hüden ve Büşra lil müslimin*ve ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıli ve la tübezzir tebzira*innel mübezzirine kanu ıhvaneş şeyatıyni ve kaneş şeytanü li rabbihi kefura*ve iza kara’tel kur’ane cealna beyneke ve beynellezine la yü’minune bil ahırati hıcaben mestura*ve cealna alakulubihim ekinneten en yefkahuhü ve fi azanihim vakra*ve iza zekerte ranneke fil kur’ani vahdehu velev ala edbarihim nüfura*ve kul li ıbadi yekululleri hiye Ahsen*inneş şeytane yenzeğu beynehüm*inneş şeytane kane lil insani adüvven mübina*ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblis*kale e escüdü li men halakte tıyna*kale e raeyteke hazellezi kerramte aleyy*le in ahharteni ila yevmil kıyameti le ahtenikenne zürriyyetehu illa kalila*kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne cehenneme cezaüküm cezaen mevfura*vestefziz menisteta’te minhüm bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel evladi veıdhüm*ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura*inne ıbadi leyse leke aleyhim sültan*ve kefa bi rabbike vekıla*ekımis salat eli dülıkiş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur’anel fecr*inne kur’anel fecri kane meşhuda*ve minel leyli fe tehecced bihı nafileten lek*asa en yeb’aseke rabbüke mekamen mahmuda*ve kul rabbi edhılnı müdhale sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın vec’al l imin ledünke sültanen nesıyra*ve kul cael hakku ve zehekal batılü innel batıle kane zehuka*ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara*ve bil hakkı anzelnahü ve bil hakkı nezel*ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nezira*ve kur’anen feraknahü li takraehu alen nasi ala müskin ve nezzelnahü tenzila*kul aminu bihı ev la tü’minu*innellezine utül ılme min kablihi iza yütla aleyhim yehırrıne lil ezkani sücceda*ve yekulune sübhane rabbina in kane va’dü rabbina le mef’ula*ve yehırrıne lil zkani yebkune ve yezidühüm huşua*kulid’ullahe evid’ur rahman*eyyen ma ted’u fe lehül esmaül hunsa*ve la techer bi salatike ve la tühafit niha vebteğı beyne zalike sebıla*ve kılil hamdü lillahillezi lemyettehız veleden ve lem yekün lehu şerikün fil mülki ve lem yec’al lehü ıveca*kayyimen li yünzira be’sen şediden min ledünhü ve yübeşşiral mü’mininellezine ya’melunes salihati enne lehüm ecran hasena*makisine fıhi ebeda*ve yünzirallezine kalüttehazellahü veleda*ma lehüm bihı min efvahihim*in abaihim*kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim*in yekulune illa keziba*fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim in lem yü’minu bi hazel hadisi esefa*inna cealna ma alel erdı zineten leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela*ve inna le caılune ma aleyha sauyden cüruza*em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi kanü min ayatina aceba*iz evel fityetü ilel kehfi fe kalü Rabbena Atina min ledünke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina raşeda*fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda*sümme beasnahüm li na’leme eyyül hızbeyni ahsa l ima lebisu emeda*nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk*innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda*ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned’uve min dunihi ilahen lekan kulna izen şetata*kul hel nünebbiüküm bil ahserıne a’mala*ellezine dalle sa’yühüm fil hayatid dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun’a*ülaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likaihi fe habitat a’malühüm fe la nükıymü lehüm yevmel kıyameti vezna*zalike cezaühüm cehennemü bima keferu vettehazu ayati ve rusüli hüzüva*innellezine amenu ve amilus salihati kanet lahüm cennatül firdevsi nüzüla*halidine fıha la yebğune anha huvela*kul lev kanel bahru midaden li kelimati rabbi le nefidel bahru kalbe en tenfede kelimatü rabbi ve lev ci’na bi mislihi mededa*kul inenma ene beşerun mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahün vahid*fe men kane yercu likae rabbihi felya’mel amelen salihan ve la yüşrik bi ıbadeti rabbihi ehada*e lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirine teüzzühüm ezza*fe la ta’cel aleyhim*innema neuddü lehüm adda*yevme nahşürül müttekıyne iler rahmani vefda*ve nesukıl mücrimide ila cehenneme virda*la yemlikuneş şefaate illa menittehaze ınder rahmani ahda*ve kalüttehazer rahmanü veleda*le kad ci’tüm şey’en idda*tekadüs semavatü yetefattarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda*en deav lir rahmani veleda*ve ma yenbeğıy lir rahmani en yettehıze veleda*in küllü men fis semavati vel erdı illa atir rahmani abda*le kad ahsahüm ve addehüm adda*ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda*innellezine amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanü vüdda*fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil nüttekıyne ve tünzira bihı kavmen lüdda*ve kem ehlekna kablehüm min karnin hel tühıssü minhüm min ehadin ev tesmeu lehüm rizka*fe tevella fir’avnü fe cemea kaydehu sümme eta*kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azabin ve kad habe meniftera*fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva*kalu in hazan ile sahırani yürıdani en yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarikatikümül müsla*fe ecmiu keydeküm sümme’tu saffa*ve kad eflehal yevme menista’la*kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka*kale bel elku*fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyelü ileyhi min sırrihim enneha tes’a*fe evcese fi nefsihi hıyfeten musa*kulna la tehaf inneke entel a’la*ve elkı ma fı yemınike telkaf ma seneu*innema saneu keydü sahır*ve la yüflihus sahıru haysü eta*fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa*innema ilahükümüllahüllezi la ilahe illa hu*vesia külle şey’in ılma*kezalike nekussu aleyke min anbai ma kad sebak*ve kad ateynake min ledünna zikra*men a’rada anhü fe innehü yahmilü yevmel kıyameti vizra*halidine fıh*ve sae lehüm yevmek kıyameti hımla*yevme yünfehu fis suri venahşürül mücrimine yevmeizin zürka*yetehafetune beynehüm in lebistüm illa aşra*nahnü a’lemü b ima yekulune iz yekulü emselühüm tarikaten in lebistüm illa yevma*ve yes’eluneke anil cibali fe kul yansifüha rabbi nesfa*fe yzeruha kaan safsafa*la tera fiha ıvecen ve la emta*yevmeizin yettebiuned daıy la ıvece leh*ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa*yevmeizin la tenfeuş şefaatü illa men Ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla*ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehum ve la yühıytune bihı ılma*ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum*ve kad habe men hamele zumla*ve men ya’mel mines salihati ve hüve mü’minün fe la yehafü zulmen ve la hamda*ve kezalike enzelnahü kur’anen arabiyyen ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra*fe tealellahül melükül hakk*ve la ta’cel bil kur’ani min kalbi en yukda ileyke vahyühu ve kul rabbi zidni ılma*ve men a’rada an zikrı fe inne lehu meıyşeten danken ve nahşürühu yevmel kıyameti a’ma*kul men yekleüküm bil leyli ven nehari iner rahman*bel hüm an zikri rabbihim mu’ridun*em lehüm alihetün temneuhüm min dunia*la yestetıy’une narsa enfüsihim ve la hüm minna yushabun*ve lutan ateynahü humken ve ılmen ve necceynahü minel karyetilleti kanet ta’melül habais*innehüm kanu kavme sev’in fasikıyn*ve edhalnahü fı rahmetina*innehü mines salihıyn*ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fe necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym*ve nasarnahü minel kavmillezine kezzebu bi ayatina*innehüm kanu kavme sev’in fe ağraknahüm ecmeıyn*ve davude ve süleymane ve küllen ateyna humken ve ılmen ve sehharna mea davudel cibale yüssebbıhne vet tayr*ve künna faılin*ve allemnahü san’ate lebusin leküm li tuhsıneküm min be’siküm*fe hel entüm şakirun*ve li süleymaner rıyha asıfeten terci bi emrihi ilel ardılleti barakna fiha*ve künna bi külli şey’in alimin*ve mineş şeyatıyni men yağusune lehu ve ya’melune amelen dune zalik*ve künna lehüm hafizıyn*ve eyyube iz nada rabbehu enni messeniyed duru ve ente erhamür rahımin*festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durrin ve ateynahü ahlehu ve mislehüm meahüm rahmeten min ındina ve zikra lil abidın*ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl*küllün mines sabirin*ve edhalnahüm fı rahmetina*innehüm mines salihıyn*ve zennu iz zehebe muğadıben fe zanne en len nakdira aleyhi fen ada fiz zulümati en la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin*festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm*ve kezalike nüncil mü’minin*ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin*festecebna lehu ve vehebna lehu yüsariune fil hayrati ve yed’unena rağaben ve raheba*ve kanu lena haşiıyn*veletli ahsanet ferceha fe nefahna fıha min ruhına ve cealnaha vebneha ayeten lil alemin*inne hazihi ümmetiküm ümmeten vahıdeten ve ene rabbüküm fa’büdun*ya eyyühen nasütteku rabbeküm inne zelzeletes saati şey’ün azıym*yevme teravneha tezhelü küllü mürdıatin amma erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma hüm bi sükara ve lakinne azabellahi şedıd*ve minen nasi men yücadilü fillahi bi ğayri ılmin ve yettebiu külle şeytanin merid*kütibe aleyhi ennehu men tevellahü fe ennehu yüdıllühu ve yehdıhi ila azabis seıyr*hazani hasmanıhtesamü fi rabbihim*fellezine keferu kuttıat lehüm siyabün min nar*yüsabbü min fevkı rusihimül hamim*yusheru bihı ma fi bütunihim vel cülud*ve lehüm mekamiu min hadid*küllema eradu en yahrucu minha min ğammin üıydu fiha ve zuku azabel harıyk*iennellahe yüdhılüllezine amenu ve amilus salihati cennatin terci min tahtihel enharu yühallevne fıha min esavira min zehebin ve lü’lüa*ve libasühüm fıha harir*ve hüdu ilet tayibi minel kavli ve hüdu ila sıratıl hamıd*innellahe yüdafiu anillezine amenu*innellahe la yühıbbü bi ennehüm zulimu*ve innellahe ala nasrihim le kadır*ellezine uhricu min diyarihim bi ğayri hakkın illa en yekulu rabbünellah*ve lev la def’ullahin nase ba’dahüm bi ba’dın le hüddimet savamiu ve biyeun ve salevatün ve mesacidü yüzkerufihesmüllahi kesira*ve le yensurannellahü men yensuruh*innellahe le kaviyyün aziz*ellezine in mekkennahüm fil erdı ekamus salate ve atevüz zekate ve emeru bil ma’rufi ve nehev anil münker*ve lillahi akıbetül ümur*ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyni ve euzü bike rabbi en yahdurun*hatta iza cae ehademühül mevtü kale rabbirciun*lealli a’melü salihan fima teraktü kella*inneha kalümütün hüve kailüha*ve min veraihim berzehun ila yevmi yüb’asun*fe iza nifiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeizin ve la yetesaelun*fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun*ve men haffet mevazinühu fe ülaikellezine hasiru enfüsehum fi cehenneme halidun*telfehu vücuhehümün naru ve hüm fiha kalihun*e lem tekün ayati tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibün*kalu Rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallin*Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun*kalahseu fiha ve la tükellimun*innehu kane ferıkun min ınadı yekulune Rabbena amenna fağfir lena verhamna ve ente hayrur rahımın*fettehaztümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikri ve küntüm minhüm tadhakun*inni cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun*kale kem lebistüm fil erdı adede sinın*kale in lebistüm illa kalilen lev enneküm küntüm ta’lemun*e fe hasibtüm ennema halaknaküm abesen ve enneküm ileyna la türceun*fe tealellahül melikül hakk*la ilahe illa hu*rabbül arşil kerim*ve men yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu nihı fe innema hısabühu ınde rabbih*innehu la yüflihul kafirun*ve kul rabbığfir verham ve ente hayrur rahimin*Allahü nurüs semavati vel ard*meselü nurihi kemişkatin fiha mısbah*elmısbahu fi zücaceh*ezzücacetü ke enneha kevkebün dürriyyün yukadü min şeceratin mübareketin zeytunetin la şerkıyyetin ve la ğarbiyyetin yekadü zeytüha yüdıy’ü ve lev lem temseshü nar*nurun ala nur*yehdillahü li nurihi men yeşa*ve yadribüllahül emsale lin nas*vallahü bi külli şey’in alim*fi büyutin ezinellahü en türfea ve yüzkera fihesmühu yüsebbihu lehu f,ha bil ğudüvvi vel asal*ricalün la tülhihim ticaratün ve la bey’un an zikrillahi ve ikamis salati ve ıtaiz zekati yehafune yevmen tetekallebü fıhil kulubü vel ebsar*li yecziyehümüllahü ahsene ma amilu ve yezidehüm min fadlih*vallahü yerzüku men yeşaü bi ğayri hısab*vellezine keferu a’malühüm keserabin bi kıy’atin yahsebühüz zam’anü maa*hatta iza caehu lem yecihü şey’en ve vecedellahe ındehu feveffahü hısabeh*vallahü seriul hısab*ve kalellezine la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaikete la Büşra yevmeizin lil mücrimine ve yekulune hıcran mahcura*ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaen mensura*ashabül cenneti yevmeizin hayrun müstekarran ve ahsenü mekıyla*ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nizzilel melaiketü tenzila*elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman*ve kane yevmen alel kafirine aasıra*ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenittehaztü mear rasuli sebila*ya veyleta leyteni lem ettehız fülanen halila*le kad edalleni aniz zikri ba’de iz caeni*ve kaneş şeytanü lil insani hazula*ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmittehazü hazel kur’ane mehcura*ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven minel mücrimin*ve kefa bi rabbike hadiyen ve nesıyra*ve kalellezine keferu lev la nüzzile aleyhil kur’anü cümleten vahıdeh*kezalik eli nüsebbite bihı füadeke ve rattelnahü tertıla*ve la ye’tuneke bi meselin illa ci’nake bil hakkı ve ahsene tefsira*ellezine yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrun mekanen ve edallü sebila*fe cümias seharatü li mıkati yevmin ma’lum*ve kıyle lin nasi hel entüm müctemiun*leallena nettebius seharate in kanu hümül ğalibin*fe lemma caes seharatü kalü li fir’avne inna le nahnül ğalibun*fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye’fikun*fe ülkıyes seharatü sacidin*ellezi halekani fe hüve yehdin*vellezi hüve yut’ımünı ve yeskıyn*ve iza merıdtü fe hüve yeşfin*vellezi yümitüni süme yuhyın*vellezi atmeu en yağfira li hatıy’eti yevmed din*rabbi heb li humken ve elhıkni bis salihıyn*vec’al li lisane sıdkın fil ahırın*vec’alni min verasati cennetin neıym*vağfir li ebı*innehu kane mined dallin*ve la tuhzinı yevme yüb’asun*yevme la yenfeu malün ve la benun*illa men etellahe bi kalbin selim*ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn*ve bürrizetil cehıymü lil ğavin*ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta’büdün*min dunillahi hel yensuruneküm ev yentesırun*fe kübkiku fiha hüm vel ğavun*ve cünudü iblıse ecmeun*kalu ve hüm fıha yahtesımun*tellahi in künna le fi dalalin mübin*iz nüsevviküm bi rabbil alemin*ve ma edallena illel mücrimun*fe ma lena min şafiıyn*ve la sadıkın hamim*fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü’minin*inne fı zalike le ayeh*ve ma kane ekseruhüm mü’minin*ve inne rabbeke lehüvel azizür rahıym*hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatıyn*tenezzelü ala külli effakin esim*yülkunes sem’a ve ekseruhüm kazibun*veş şüaraü yettebiuhümül ğavun*e lem tera ennehüm fi külli vadin yehimun*ve ennehüm yekulune ma la yef’alun*illellezine amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesiran kesıran ventesaru min ba’di ma zulimu*ve seya’lemüllezine zalemu eyye münkalebin yenkalibun*kulilhamdü lillahi ve selamün ala ıbadihillezinestafa*Allahü hayrun emma yüşrikun*emmen halekas semavati vel erda ve enzele leküm mines semai maa*fe enbetna bihı hadaika zate behceh*ma kane leküm en tünbitu şeceraha*e ilahün meallah*bel hüm kavmün ya’dilun*emmen cealel erda kararan ve ceale hılaleha enharan ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahrayni haciza*e ilahün meallah*bel ekserihüm la ya’lemun*emmen yücıbül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue ve yec’alüküm hulefael ard*e ilahün meallah*kalilen ma tezekketun*emmen yehdiküm fi zulümatil berri vel bahri ve men yürsilür riyaha büşran beyne yedey rametih*e ilahün meallah*teallahü amma yüşrikun*emmen yebdeül halka sümme yüıydühu ve men yerzükuküm mines semai vel ard*e ilahün meallah*kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn*kul la ya’lemü men fis semavati vel erdıl ğaybe illellah*ve ma yeş’urune eyyane yüb’asun*inne hazel kur’ane yekussu ala benı israıle ekserallezi hüm fıhi yahtelifun*ve innehu le hüden ve rahmetün lil mü’minin*ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun temteşirun*ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacen li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeh*inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun*ve min ayatihi halkus semavati el erdı vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm*inne fi zalike le ayatin lil alimin*ve min ayatihi menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih*inne fi zalike le ayetin li kavmin yesmeun*ve min ayatihi yürikümül berka havfen ve tamaen ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba’de mevtiha*inne fi zalike le ayatin li kavmin ya’kılun*ve min ayatihi en tekumes semaü vel erdu entüm tahrucun*ve lehu men fis semavati vel ard*küllün lehu kanitun*ve hüvellezi yebdeül halka sümme yüıydühu ve hüve ehvenü aleyhi ve lehül meselül a’la fis semavati vel ard*ve hüvel azizül hakim*Yasin*vel kur’anil hakim*inneke le minel mürselin*ala sıratın müstekıym*tenzilel azizir rahıym*li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilun-le kad hakkal kavlü ala ekserihim fe hüm la yü’minuninna cealna fi a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun*ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe enzertehüm em lem tünzithüm la yü’minun*innema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb*fe beşşirhü bi mağfiratin ve ecrin kerim*inna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm*ve külle şey’in ahsaynahü fi imamin mübin*ve darabe lena meselen ve nesiye halkah*kale men yuhyil ızame ve hiye ramim*kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah*ve hüve bi külli halkın alim*ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun*e ve leysellezi halekas semavati vel erda bi kadirin ala en yahlüka mislehüm*be la ve hüvel hallakul alim*innema amruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün fe yekun*fe sübhanellezi bi yedihı melekutü külli şey’in ve ileyhi türceun*ves saffati saffa*fez zacirati zecra*fet taliyati zikra*inne ilaheküm le vahıd*rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık*inna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib*ve hıfzan min külli şeytanin marid*la yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib*dühuran ve lehüm azabün vasıb*illa men hatıfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb*e lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe selekehu yenabıa fil erdı sümme yuhricü bihı zer’an muhtelifen elvanühu sümme yehıcü fe terahü musferran sümme yec’alühu hutama*inne fı zalike le zikra li ülil elbab*e fe men şerahallahü sadrahu lil İslami fe hüve ala nurin min rabbih*fe veylün lil kasiyeti kulubühüm min zikrillah*ülaike fi dalalin mübın*Allahü nezzele ahsenel hadısi kitaben müteşabihen mesaniye takşeırru minhü cüludüllezine yahşevne rannehüm*sümme telınü cüludühüm ve kulubühüm ila zikrillah*zalike hüdellahi yehdi bihı men yeşa*ve men yudlilillahü fe ma lehu min had*ve kalellezi amene ya kavmittebiuni ehdiküm sebiler raşad*ya kavmi innema hazihir hayatüd dünya meta*ve innel ahırate hiye darul karar*men amile seyyieten fe la yücza illa misleha*ve men amile salihan min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike yedhulunel cennete yürzekune fiha bi ğayri hısab*ve ya kavmi ma li ed’uküm ilen Necati ve ted’uneni ilen nar*ted’uneni li ekfüra billahi ve üşrike bihı ma leyse li bihi ılmün ve ene ed’uküm ilel azızil ğaffar*la cerame ennema ted’uneni ileyhi leyse lehu da’vetün fid dünya ve la fil ahırati ve enne meraddena ilellahi ve ennel müsrifine hüm ashabün nar*fe se tezkurüne ma enkulü leküm*ve üfevvidu emri ilellah*innellahe basıyrun bil ıbad*fe vekahüllahü seyyiat ima mekeru ve haka bi ali fir’avne suül azab*ennaru yu’radune aleyha ğudüvven ve aşiyya*ve yevme tekumüs saah*edhılu ale fir’avne eşeddel azab*ve iz yetehaccune fin nari fe yekulüd duafaü lillezinestekberu*inna künna leküm tebean fe hel entüm muğnune anna nesıyben minen nar*kalellezinestekberu inna küllün fiha innellahe kad hakeme beynel ıbad*ve kalellezine fin nar li hazeneti cehennemed’u rabbekeküm yühaffif anna yevmen minel azab*kalu bela*kalu fed’u*ve ma düaül kafirine illa fi dalal*inna le nensuru rusülena vellezine amenu fil hayatid dünya ve yevme yekumüş eşhad*yevme la yenfeuz zalimine ma’ziratühüm ve lehümül la ne’tü ve lehüm suüd dar*innellezine kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tahzenu ve ebşiru bil cennetilleti küntüm tuadun*nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah*ve leküm fiha ma teştehi enfüsüküm ve leküm fiha me teddeun*nüzülen min ğafurin rahıym*ve men ahsenü kavlen mimmen dea illellahi ve amile salihan ve kale ineni minel müslimin*ve la testevil hasenetü ve les seyyieh*idfa’ biletli hiye ahsenü fe izellezi beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamim*ve ma yülakkaha ilellezine saberu*ve ma yülakkaha illa zu hazzın azıym*ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah*innehu hüves semıul alim*ve men ya’şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karin*ve innehüm le yesuddunehüm anis sabıli ve yahsebune ennehüm mühtedun*hatta iza canca kale ya leyte beyni ve beyneke bu’del meşrikayni fe bi’sel karin*inne şeceratez zekkum*taamül esim*kel mühl*yağlı fil bütun*kale ğalyil hamim*huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym*sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamim*zuk inneke entel azizül kerim*inne haza ma küntüm bihı temterun*ve iz sarafna ileyke neferan minel cinni yestemiunel kur’an*felemma kudıye velev ila kavmihim münzirın*kalu ya kavmena inna semı’na kitaben ünzile min ba’di musa müsaddikan l ima beyne yedeyhi yehdi ilel hakkı ve ila tarıkın müstekıym*ya kavmena acibu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elim*ve men la yücib daiyellahi fe leyse bi mu’cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihi evliya
2*ülaike fi dalalin mübin*e ve lem yerav ennellahellezi halekas semavati vel erda ve lem ya’ye bi halkıhinne bi kadirin ala en yuhyiyel mevta*bela innehu ala külli şey’in kadir*hüvel evvelü vel ahıru vez zahiru vel batın*ve hüve bi külli şey’in alim*hüvellezi halekas semavati cel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arş*ya’lemü ma yelicü fil erdı ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya’rucü fiha*ve hüve meaküm eyne ma küntüm*vallahü bima ta’melune basıyr*lehu mülküs semavati vel ard*ve ilellahi türceul ümur*yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehara fil leyli ve hüve alimün bi zatis sudur*aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealeküm müstahlefine fih*fellezine amenu minküm ve enfeku lehüm ecrün kebir*ve mal leküm la tü’minune billah*ver rasulü yed’uküm li tü’minu bi rabbiküm ve kad ehaze misakaküm in küntüm mü’minin*hüvellezi yünezzilü ala abdihı ayatin beyyinatin li yuhriceküm minez zulümati ilen nur*ve innellahe biküm le raufün rahıym*ve mal eküm ella tünfıku fi sebilillahi ve lillahi mirasüs semavati vel ard*la yestevi minküm men enfeka min kalbi fethı ve katel*ülaike a’zamü daraceten minellezine enfeku min ba’dü ve katelu*ve küllen veadellahül hunsa*vallahü bi ma ta’melune habir*ya eyyühellezine amenüttekulullahe vel tenzur nefsün ma kaddemet li ğad*vettekullah*innellahe habirun bima ta’melun*ve la tekunu kellezine nesüllahe fe ensahüm enfüsehüm*ülaike hümül fasikun*la yestevi ashabün nari ve ashabül cenneh*ashabül cenneti hümül faizun*lev enzelna hazel kur’ane ala cebelin le raeytehu haşian mütesaddian min haşyetillah*ve tikel emsalü nadribüha lin nasi leallehüm yetefekkerun*hüvallahüllezi la ilahe illa hu*alimül ğaybi veş şehadeh*hüver rahmanür rahıym*hüvellahüllezi la ilahe illa hu*elmelikul kuddusüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir*sübhanellahi amma yüşrikun*hüvellahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hunsa*yüsebbihu leh uma fis semavati vel ard-ve hüvel azizül hakim*kul uhıye ileyye ennehüsmea neferun minel cinni fe kalu inna semı’na kur’anen aceba*yehdı iler ruşdi fe amenna bih*ve len nüşrike bi rabbina ehada*ve ennehü Teala ceddü rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleda*ve ennehü kane yekulü sefıhüna alellahi şetata*ve enna zanenna en len tekulel insü vel cinnü alellahi keziba*ve ennehü kane ricalün minel insi yeuzune bi ricalin minel cinni fe zaduhüm raheka*ve ennehüm zannu kema zanentüm en len yeb’asellahü ehada*ve enna lemesnes sema efe vecednaha müliet harasen şediden ve şühüba*ve enna künna nak’udü minha mekaıde lis sem’*fe men yestemıil ane yecid lehu şihaben rasada*ve enna la nedri eşerrun üride bi men fil erdı em erade bihim rabbühüm raşeda*iza zülziletil erdu zilzaleha*ve ahracetil erdu eskaleha*ve kalel insanü ma leha*yevmeizin tühaddisü ahbaraha*bi enne rabbeke evha leha*yevmeizin yasdürun nasü eştaten li yürav a’malehüm*fe men ya’mel miskale zerratin hayran yerah*ve men ya’mel miskale zerratin şeran yerah*kul ya eyyühel kafirun*la a’büdü ma ta’büdun*ve la entüm abidune ma a’büd*ve la ene abidün ma abettüm*ve la enüm abidune ma a’büd*leküm diniküm veliye din*iza cae nasrullahi vel feth*ve raeyten nase yedhulune fi dınillahi efvaca*fe sabbıh bi Hamdi rabbike vestağfirh*innehu kane tevvaba*kul hüvellahü ehad*Allahüs samed*le yelid ve lem yuled*ve lem yekün lehü küfüven ehad*kul euzü bi rabbil felak*ve min şerri ma halak*ve min şerri ğasikın iza vekab*ve min şerrin neffasati fil ukad*ve min şerri hasidin iza hased*kul euzü bi rabbin nas*melikin nas*ilahin nas*min şerril vesvasil hannas*ellezi yüvesvisü fi sudurin nas*minel cinneti ven nas*

Incoming search terms:

  • vettebeu ma tetlus şeyatiynü
Categories: Genel

Leave a Reply


  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Populer Medyumlar

Çok Etkili Kısmet...

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine ...

Mersinda Adanada ve...

  Bütçeye uygun ya da konumu iyi Satılık Bina ...

Huysuz, Geçimsiz Insanlar...

Huysuz geçimsiz es veya insanlar için her gün ...

Cennet Ehlinde Olmak...

Su duâyi yakîn ile inanarak gündüz okuyan kimse ...

Dargin Sevgililerin Eslerin...

Dargin eslerden biri içinden "Ya Mani" esmasini okursa ...